Genetic Diversity and Origin Evolution Analysis of Qingyang Donkey Based on mtDNA D-loop Region Sequence
SHI Haina, WANG Yongjie, LIANG Wanpeng, GENG Zhiguang, LI Shien, XU Zhenfei, LIU Gang, LIU Zhe
China Animal Husbandry and Veterinary Medicine . 2024, (2): 601 -613 .  DOI: 10.16431/j.cnki.1671-7236.2024.02.017