Screening of the Interacting Proteins with BTV NS4 by Co-immunoprecipitation Combining with Mass Spectrometry
MA Xianping, CHEN Yujuan, LUO Shimei, ZHUO Xiaojing, YANG Yibin, LIU Yiyi, CAI Xuyan, TANG Yiyun, CHEN Changchang, WEI Xiaorong, YI Huashan
China Animal Husbandry and Veterinary Medicine . 2024, (2): 779 -789 .  DOI: 10.16431/j.cnki.1671-7236.2024.02.034