Research Progress in Odor Reduction Technology for Large-scale Pig Farms
SUN Yaowei, LIU Jinsong, LIU Yulan, DAI Bing, NIU Yu, ZHANG Ruiqiang
China Animal Husbandry and Veterinary Medicine . 2024, (2): 591 -600 .  DOI: 10.16431/j.cnki.1671-7236.2024.02.016