Genetic Diversity and Evolutionary Analysis of mtDNA D-loop Region in Jianchang Horse
ZHOU Fanli, HUANG Weiping, JIN Suyu, YANG Shizhong, HUANG Lin, RAO Kaiqing, ZHENG Yucai
China Animal Husbandry and Veterinary Medicine . 2020, (1): 63 -73 .  DOI: 10.16431/j.cnki.1671-7236.2020.01.008